kostel sv. Vavřince (Malhostovice)

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Malhostovice byly na konci 14.století farní osadou. Farní kostel sv. Vavřince je poprvé zmíněn v zápisu 20.února 1407. K  pravděpodobně  raně gotickému jádru kostela (presbytář a loď kostela) ze 13 století, byla přístavěna v  15. století pozdně gotická sakristie. Nejspíše z roku 1763 pochází věž, jako jediná pojatá do dnešního kostela. Jako pozůstatek středověké architektury napravo od oltáře je zazděna kamenná schránka na úschovu nádoby s hostiemi (sanktuárium) vysoké řemeslné úrovně. Je to schránka ve tvaru hranolové niky opatřená závěsy na kovanou mřížku, nad níž se zvedá štít ve tvaru oslího hřbetu, zakončený pisánským křížem.

Zvony

Malhostovský kostel byl obklopen hřbitovem, u jehož zdi stála na vnější straně u brány dřevěná věž - zvonice. Tato věž byla v roce1763 zničena bleskem. Postavena nová z tvrdého materiálu, šindelem krytá se třemi zvony. Nejmladší malhostovický zvon, vážící 60 - 85 kg, odlitý r. 1731 brněnským zvonařem Sigmundem Kerckerem, byl zasvěcen patronu proti moru, sv. Šebestiánu. Datace dalšího zvonu (100 - 125 kg) se nedá určit. Nejtěžší z trojice zvonů  o hmotnosti 400 - 500 kg má latinský nápis s poškozenou dataci: Léta Páně tisícího čtyřstého(?) tento zvon lit jest ke cti Boha všemohoucího a svatého Vavřince patrona do Malhostovic. Roku 1857 shořela věž, zvony spadly. Následně byly zvony přelity:


Největší z roku 1443 byl roku 1861 přelit nákladem obce: měl 98 cm průměr, 528 kg, nápis: Tento zvon byl slit ke cti Pána Boha Všemohoucího a svatého Vavřince patrona chrámu v Malhostovicích L.P. MCCCCXLIII a přelit byl nákladem obce L.P. MDCCCLXI v Brně od Vojtěcha Hilera.


Prostřední - umíráček z roku 1847, nákladem obce přelitý zůstal, ale naprasklý, byl 64 cm v průměru, 146 kg váhy, nápis: "Ora nobis s. Maria" - Tyto oba zvony byly 27. 2. 1917 zrekvírovány.


Nejmenší - pozdvihovánek přelit r 1861, 62 kg váhy s nápisem: Přelit nákladem Frant. Helána souseda z Malhostovic v Brně L.P. MDCCCLI od vojt. Hilera.

Tři nové zvony ulil Manoušek z Husovic 12. 7. 1926:

 • Sv. Vavřinec - 440 kg, průměr 93,2 cm, tón A1, obětavostí malhostovských občanů
 • P.Maria - 260kg, průměr 76 cm, tón C2, věnoval rod Rampulů
 • Sv. Šebestián - 180 kg, průměr 67 cm, tón D2, uli nákladem rodin Bánovských a Helánovy

7. 4. 1942  v úterý po Velikonocích zrekvírovány 4 zvony Němci.

5. 4 . 1959  Montáž a svěcení 2 nových zvonů

 • Poledňák - Sv. Vavřinec 532 kg, tón a1, nápis: " Sv. Vavřinče oroduj za nás."
 • Panna Maria 260 kg, tón C2, nápis :"Královno míru, vypros světu mír. Co válka vzala, láska lidu darovala. Malhostovice 1959

Z kroniky obce Malhostovice

Kostel sv. Vavřince v Malhostovicích je písemně poprvé zmiňován r. 1407. Založen však byl pravděpodobně již ve 13. století, nejpozději na přelomu 13. a 14 století. U kostela stála již r. 1407 dřevěná fara; Malhostovice tedy byly nejpozději od konce 14. století farní osadou. V posledním desetiletí 15. století byl kostel rekonstruován (pořízeny také nové bohoslužebné knihy). K roku 1591 se prameny zmiňují o "zpustošené faře malostovické" (poslední známý farář Jan je uváděn k roku 1532). V letech 1658-1707 patřil kostel faře v Lomnici. V 80. letech 18. století bylo zřízeno lokální kaplanství v Drásově a Malhostovice byly připojeny pod jeho správu.
 
Původní kostelík sv. Vavřince v Malhostovicích byl postaven na půdě pernštejnské vrchnosti, na místě nynějšího kostela. Bylo 2 sáhy a 3 stopy kratší a o 4 stopy užší nynějšího. Postaven byl z tvrdého materiálu, pokryt šindelem; dřevěná věž stála zvlášť. Měl jeden oltář se sochou sv. Vavřince, dva stříbrné kalichy 16 semiuncí (1 su = 1/2 u), střfbrnou monstranci 67 semiuncí, kamennou křtitelnici (bez nádoby).
 
Kostel byl obklopen hřbitovem, u jehož zdi stála na vnější straně u brány dřevěná věž - zvonice. Tato věž byla r. 1763 zničena bleskem; postavena nová z tvrdého materiálu, šindelem krytá, báňovitá, jako věž kuřimská, se třemi zvony.
R. 1790 byl kostel pokryt novým šindelem, r. 1800 opravena sakristie. R. 1830 byl kostel velmi sešlý, 1834 byl zchátralý kostel zbourán; v květnu 1834 položen základní kámen na kostel nový, 28. 6. 1835 vysvěcený.
 

Nynější nový kostel stál celkem 1285 zl. 39 kr.: Vilém hro Mitrovský 1095 zl. 59 kr., obyvatelé malhostovští 169 zl. 20 kr., dp. Jos. Fettr 20 zl., kromě dobrovolné práce. Vnitřní zařízení (úč. f. kn.1835) 568 zl. 33 kr., z toho kazatelna 60 zl., 16 lavic 153 zl. 57 a 1/2 kr., 6 svícnů 48 zl. Hlavní oltář s prastarou soškou darován z kostela v Zábrdovicích. 1850 malé varhany - hrával p.uč. Pekárek; 1856 nové varhany od varh. Svítila z Nov. Města, 1858 hlavní obraz sv. Vavřince za 15 zl. od brněnského malíře Šťastného. R. 1857 shořela věž, zvony spadly; kostel byl uhájen. Zvony byly přelity. 1863: V roce tisíciletého výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje - pořízen jejich obraz na pobočním oltáři od malíře Jos. Zeleného z Brna, žáka mal. Šťastného; téhož roku koupena křížová cesta od kuřímského souseda Slavíčka, neuměle malovaná na plechu (asi od otce Norb. Pokorného, malíře v Tišnově). 1890-1894: Farář P. Ondřej Haas zbudoval křtitelnici z mramoru.1904: Pořízena ze sbírky monstrance za 600 K. 1905: Koupena ze sbírek malhostovických děvčat poutní socha P. Marie od brněnského sochaře Františka Danii za 76,- K; posvěcena v úterý, 15. 8. 1905, na svátek Nanebevzetí P. Marie, drásovským farářem P. Pavlem Blažkem. Oltáříček a poutní nosítka pro ni zhotovil zdarma stolař Jan Horák. 6.8.1905: Primice malhostovického občana P. Františka Fabiána Pohla. 7. 1909: Primice malhostovického rodáka P. Josefa Rampuly, faráře a gymnaziálního profesora náboženství v Telči. Často a rád navštěvoval svoje rodiště, stal se iniciátorem a rádcem při generální opravě kostela r. 1926, sestavil kroniku obce Malhostovic (1929).

5.9.1909: Sešlý dřevěný kříž na rozcestí Malhostovice-Drásov-Čebín byl nahrazen křížem kamenným (dárci Josef Jarolím s manželkou); posvěcen P. Pavlem Blažkem.
1909: Paní Marie Mičánková darovala kostelu dva obrazy P. Marie a sv. Šebestiána, jež maloval N. Pokorný, ak. malíř v Tišnově.
1916: Paní-Marie Skoupá darovala kostelu sádrovou sochu Božského Srdce Páně.
Vybrány též cínové píšťaly z varhan. Přes válku celý kostel velmi sešel a ještě několik roků po válce se neopravoval. Nejnaléhavěji bylo nutno opraviti oltář; sbírky a ofěry k tomu účelu činily i s úroky do 1. 1. 1926 12400,- Kč.
1919: Zakoupeny korouhve ze sbírky; 80,- Kč se doplatilo z nahoře uvedené částky.
1923: Pořízena železná brána pod kůr; zhotovil ji zámečník p. Ryba z Tišnova za 1 300,- Kč.
16. 4. 1926: Závazek obce Drásova a Všechovic "zakoupiti společně kočár pořízený obcí malhostovickou a jej v dobrém stavu udržovati, opravovati a dle potřeby nový poříditi." R. 1926 byla provedena důkladná oprava celého kostela za vedení prof. P. Josefa Rampuly a se souhlasem faráře Pavla Blažka. P. Rampula si vyžádal o prázdninách r. 1925 dobrozdání Stát. památkového úřadu v Brně, podle něhož se oprava prováděla. O novém roce 1926 konal P. Rampula sbírku na opravu po jednotlivých domech, jež vynesla dílem hotově, dílem úpisy (sliby) na 25 000,- Kč.
Za této vzácné součinnosti téměř všech občanů byl kostel opraven takto:

 1. Varhany s dodáním chybějících píšťal opravil Jan Mudroch z Tišnova za 2 100,- Kč, nátěr Boh. Bek z Kut. Hory za 700,- Kč; celou částku 2 800,- Kč dal prof. Suchánek.
 2. Křížová cesta opravena za 420,- Kč ak. malířem Jos. Linhartem z Brna; rámy k ní opravil stolař Jan Horák za 210,- Kč. 650,- Kč na to věnoval dp. Fab. Pohl.
 3. Zvony - 3 nové ulil R. Manoušek z Brna-Husovic 12. 7. 1926 za 26,- Kč za 1 kg zvonoviny; žel. armatura a 4,- Kč na každý kg zvonoviny = 3500,- Kč, montáž 300,- Kč:
  22. srpna 1926 se konala slavnost svěcení zvonů: kázání P. Orálek, mše P. Rampula; hasiči vytáhli zvony na věž.
 4. Hlavní oltář s rámem na obraz sv. Vavřince provedl za 12050,- Kč Boh. Bek v Kutné Hoře; týž opravil kazatelnu a postranní oltář sv. Cyrila a Metoděje za 800,- Kč, nátěr varhan 700,- Kč, nátěr kropenky a sanktuaria 250,- Kč, skizza na obraz sv. Vavřince 100,- 1 050,- Kč, stravné mont. 200,Kč, daň z obratu 208,- Kč (Bekovi vyplaceno celkem 14308,- Kč). 1.listopadu 1926 nový oltář posvětil vsdp. Dr. Karel Skoupý, regent al. oB. Starý oltář, zhotovený: "Franta Moltz Tischler zu Miiglitz 1733" spálen.
 5. Obraz sv. Vavřince měl malovat prof. Fr. Susser z Brna (za 10 000,- Kč) - prosazoval St. pam. úřad v Brně, po dlouhém jednání a schválení konsistoře jej maloval ak.malíř Norb. Pokorný z Tišnova za 3 000,- Kč; dodán teprve v srpnu 1929; 26. srpna 1929 posvěcen; kázání a mše P. Rampula.
 6. Ostatní opravy vně i uvnitř kostela (II. varhany, okna, podlahy, kazatelna, poboč. oltář, malování, nátěry, vnější opr., střechy, věž, atd.) jsou patrny z celkového vyúčtování:Prostředky z nichž provedeny opravy - příjem do r. 1930
  Sbírky a dary jednotlivců         50 524,16 Kč
  Dar obce                                       5 000,- Kč
  Ofěry                                              6 780,30 Kč
  Dar z Drásova (sbírka)                  163,81 Kč
  Za stará srdce zvonů                        26,- Kč
  Úroky z uložených peněz            3 408,39 Kč
  Za plakety při svěcení zvonů         880,50 Kč

  Celkem příjem                            66 783,16 Kč
  Zůstatek k r. 1931                         3 409,03 Kč

  Celkem vydání                            63 374,13 Kč

13.5. 1929: Odešel na odpočinek P. Pavel Blažek. Nastoupil P. František Hála z Kobeřic. 1. 5. 1934: Uzavřen starý hřbitov (na "Kopečku") a zřízen hřbitov nový (na "Cikánce").
10. 7. 1938: P. František Hála přeložen do Tišnova. Téhož dne přijel do Drásova P. František Malík z Tvrdonic a 13. 11. byl instalován v drásovské farnosti.
1939: P. Františkem Malíkem zakoupen (za 1 600,- Kč) a posvěcen nový betlém.
1940: Při opravě kostela v Drásově vloženo do věžní báně pouzdro s kovovými mincemi a pohledy na obce Drásov, Malhostovice a Všechovice.
1.-7. 6. 1942: Elektrická instalace v kostele (provedl Karel Rašovský).
5.7. 1942: Bezpečnostní prohlídka kostela (provedl stavitel Jedon).
30. 11. 1942: Instalovány zatemňovací rolety v kostele. Do kostelního inventáře převedena hotovost rozpuštěného Orla (11 600,- K).
18. 9. 1943: V licitaci koupil zbytek orelského majetku za 1 200,- Kč malhostovický kostel.
31. 10. 1943: Na svátek Krista Krále posvěcen nový zvon (60 kg) z náhradní hmoty (cena 1 500 K dar kostelního hospodáře Rudolfa Banovského); posvětil kuřimský děkan P. Josef Dvořák. Svěcení přítomna celá obec.
1944: Zřízen park kolem kostela.
23.1.1944: Pořízen pohřební vůz (zakoupen hasiči ze sbírky občanů), který se dal snadnou demontáží přeměnit na plošinový vůz k dopravě mužstva a hadic.
10.6. 1944: Pořízeno 8 svícnů pro ministranty do průvodu o Božím Těle (F. Rampula).
27.6. 1945: "Věčné světlo" nahrazeno el. doutnavkou; pořízen dubový sokl pod zadní stěnu bočního oltáře sv. C + M (F. Rampula).
8.6. 1947: Vizitace fary i kostela v Malhostovicích.
12.6. 1947: Cesta s ostatky sv. Vojtěcha přes Malhostovice; u kostela postavena slavobrána.
3. 1949: Výměna staré krytiny nad lodí kostela za novou - bobrovku (9 000 kusů za 13368,50 Kčs + doprava za 4 500,- Kčs a pokryvačské práce (Musil z Lipůvky za 12 000,- Kčs).
25.9. 1949: Vysvěcen nový "Brněnský kříž" v polích na jih od obce.
1. 1. 1950: Uzavřeny matriky MNV. 1. 1. 1950 pořízeny nové církevní matriky pro křty, oddavky a pohřby.
4. 1. 1950: Církevní matriky, které se uchovaly a vedly na faře od r. 1680, odvezeny do kanceláře MNv.
24. 1. 1950-30. 11. 1952: Restaurována starobylá gotická socha P. Marie z hlavního oltáře (bři Kotrbové za 6 200,- Kčs).
31. 7. 1950: Oprava varhan (nové pedály montoval p. Mudroch z Tišnova, pro jeho onemocnění dokončili táhla, a převody ke vzdušnicím F. Rampula a Vlad. Rampula ml. (1951).
23. 11. 1953: Nákladem hasičů pořízeny nové železné máry k pohřebnímu vozu. Kostelní hotovost klesla při nové měně na 1 600,- Kčs.
1954: Vlad. Baláč zařídil okapní roury, žlaby (Slovka Kuřim za 17 561,- Kčs).
6.3.-8. 10. 1955: Generální oprava vnějška kostela. Otlučena stará omítka lodi i věže a kostel znovu omítnut. Po obvodu kostela položeny odvodňovací drenáže a vybetonován spádový chodníček. Pořízeno nové futro, dubové dveře a 5 m žebř na věž; uhrazeno ze sbírek po obci za 11 270,07 Kčs.
)28. 3. 1956: Pořízena žárovková výzdoba hlavního oltáře.
6. 8. 1956: Provedena oprava žaluzií ve 4 okenicích na věži.
31. 1. 1957: Zemřel P. František Malík (5. 2. pohřben ve Křtinách). Za něho nastoupil P. Jan Horálek z Rájce (první mše 17. 3. 1957).
7.-12. 5. 1958: Malování kostela (F. Částka z Bělče); oprava kůr. desky; nahrazen ztrouchnivělý "baldachýn" na vitrině sochy P. Marie poutní; instalovány el. svíčky ke kříž. cestě (pojízdné lešení zhotovil F. Rampula); provedena oprava kříže na průvody (ruce korpusu);provedena oprava el. instalace v kostele.
 5. 4. 1959: Montáž a svěcení dvou nových zvonů: Svěcení provedl P. J. Horálek, kázal P. ThDr. Antonín Nedoma z Brna. Kmotři: Terezie Mrkosová, Julie Rampulová, Oldřiška Trtílková, Marie Šrámková.
3. 2. 1960: Zhotoveno 6 náhradních svícnů z javoru na hl. oltář; pořízen dubový rám na obraz sv. Františka; oprava lavic; zrušeno sušení hadic na kostelní věži (8. 11. postaven žel. sušák na hasičské zbrojnici).
19. 5. 1962: Pořízena dvě seřizovací zrcadla za varhany na kůru.
1966: Přípojka elektrického pohonu zvonů (provedl p. Hrubý z Brna-Líšně; cena 7 500,- Kčs).
Hromosvody (provedla Konekta Brno; cena 3 000,- Kčs).
1967: Vyspravení trámů na věži (provedl p. Antonín Gajdoš; cena 3 000,- Kčs).
1970: Zakoupena mramorová dlažba PINAR, kubánský mramor (cena 28 990,-Kčs), 10 m3 dubové kulatiny z polesí Hoštěnice (5 000,- Kčs), kulatina rozřezána a zhotoveny nové lavice a okna (6 265,- Kčs).
Vyčištěny varhany, skříň přelakována, upraveny měchy (p. Jan Hlaváč z Brna, 10 700,- Kčs), přestavěn elektrický ventilátor (4 000,- Kčs).
6. 1970: P. Josef Horálek přeložen do Lysic na Blanensku. Na drásovskou faru za něj nastoupil P. František Nestrojil ((*23.1.1924, tajně vysvěcen 16.4.1950 v Brně, přeložen z Pozořic).
1972: Položena nová dlažba v lodi kostela; stará dlažba ponechána, pod ní udělány vzdušné kanálky z drenážních trubek, mezi dlažby položena 2x pískovaná asfaltová lepenka + asfaltové nátěry (cena včetně materiálu 3 051,- Kčs). Osazeny dvoje nové dveře (zhotovil Okresní průmyslový podnik Telč, kování původní; cena 7714,- Kčs).
7. 1. 1973: Primice malhostovického rodáka P. Františka Trtílka (z domu č. 184).
1977: Provedena nová elektroinstalace kostela, pamatováno na el. topení infrazářiči (cena 3425,- Kčs).
1978: Vylíčení kostela provedli František Halouzka z Čebína a František Trtílek (cena 6 000,- Kčs).
1980: Oprava věže kostela sestávala z úkonů: Postavení lešení, nahrazení starých červotočivých a shnilých trámů, zabudování nové hrotovnice nesoucí měděnou báň, nové krovy, nové šalovací desky, nová žaluziová okna; zdarma odpracováno 1 200 hodin (cena: tesaři 2 100,- Kčs, klempíři 15 000,- Kčs, měděný plech 34 980,- Kčs).Do báně vložen do měděného pouzdra záznam oprav kostela. Starý záznam v báni z r. 1857, kdy věž vyhořela, byl rozmočen (z té doby byla i krytina). Železný kříž na věži opravil kovářský mistr p. Jaroslav Pindryč z Drásova. Ukončení prací: 10. 7. 1980.
1989: Při severovýchodní zdi kostela zbudována přístavba (8x3 m), jejíž polovina zvětšuje stávající sakristii a druhá půle tvoří skladiště pro ukládání potřeb jako pohř. nosítek, betléma aj. věcí dříve chátrajících po různých koutech a půdách. Dubová okna a dveře zhotovil pan Josef Sedláček. Při hloubení základů pro tuto přístavbu bylo v koutě za sakristií obnaženo úložiště pozůstatků lidských koster, asi z bývalých hrobů kolem kostela; byly šetrně sesbírány (asi 10 pytlů) a za přítomnosti P. Nestrojila pietně uloženy na místním hřbitově.
1991: Dokončeno položení mramorové dlažby (z r. 1972) v sakristii a o rok později (1992) v presbyteriu.
1992: Stolař Josef Sedláček z Malhostovic (č. 191) zhotovil 13 kusů nových dubových lavic. Protože zemřel a dílo nemohl dokončit, zbývajících 5 kusů nachystaných k sestavení dokončil stolař Jaroslav Koláček z Malhostovic (č. 111) v roce 1993.
9.-10.1994: Po celém vnějším obvodu kostela do výše 1,5 m provedena nová sanační omítka odolná vlhkosti. Svépomocí místních věřících kolem celého kostela včetně věže postaveno trubkové lešení a celý kostel oblíčen vodovzdornou ličkou (zn. SILET); současně byla okna opatřena kovanými mřížemi. OÚ Malhostovice pak nechal pořídit výbojková osvětlovací tělesa, která celé noci zářivě osvětlují tuto dominantu Malhostovic.
4.1996: Výměna kamenných zárubní obou vchodových dveří.
7.1998: Tak jako po vnějším obvodu v r. 1994 byla asi do výše 1,2 m provedena sanační omítka také po celém vnitřním obvodu kostela.
pořízena ze sbírky od občanů (vybráno 35000,- Kč).
1996: OÚ Malhostovice nechal pořídit výbojková osvětlovací tělesa, která v noci osvětlují kostel.
5.10.1997 slavnostní průvod od kostela a posvěcení obnoveného Brněnského kříže. Tišnovský děkan P.Krpálek, P.Nestrojil a Malhostovský rodák P.Trtílek farář z Krumvíře
7.1998: Tak jako po vnějším obvodu, byla asi do výše 1,2 m provedena sanační omítka také po celém vnitřním obvodu kostela.
2000: pozlacení koruny poutní sochy Panny Marie (nákladem 3 000,-)
kolem kostela položena zámková dlažba, firma Energa z Kuřimi provedla opravu vnitřní elektroinstalace s přípravou na topení do lavic.
2002: elektrické topení do lavic. Uspořádána sbírka a vybráno 89 140,- obec přispěla 10 300,-
V neděli 6.10.2002 P. Nestrojil předal úřad Čebínskému faráři P.Vladimíru Langrovi (*12.12.1962 Bosonohy, vysvěcen 5.9.1992 v Brně)
2003: nad kazatelnu zavěšena elektronická tabule zpívaných písní
23.3.2004 sbírka v kostele na opravu zvonů vynesla 27 440,-Kč
20.4.2004 nový oltář od pana Jaroslava Koláčka, stolaře z Malhostovic
27.4.2004 posvěcen nový oltář (P. Langer) a první mše svatá „čelem k lidu“
07.2004 Dokončení mramorové dlažby před oltářem. Nové stupně k oltáři, stupínek k varhanům a parapetní desku na kůru zhotovil Jaroslav Koláček
08.2004 Pořízen nový koberec do kostela. Na sbírkách vybráno 20 070,- a sponzorský dar 10 000,-Kč
31.8.2004 P. Langer odešel do farnosti Břeclav-Poštorná a Lednice
7.9.2004 První mše svatá nového faráře P. Jiřího Buchty z Jiříkovic (přišel z Bystřice nad Pernštejnem)
11.2006 provedena oprava sochy Panny Marie na hlavním oltáři, zdarma, restaurátorkou paní Martou Mužátkovou z Nového Města na Moravě
2007 nový mechanizmus pohonu zvonů zhotovil p.Kilián z Brna
25.9.2007 mše svatá s ozvučením kostela
4.11.2007 První pobožnost k svátku zemřelých na Malhostovském hřbitově.
6.4.2008 P.Nestrojil odešel (po 38 letech v naší farnosti) na odpočinek do kněžského charitního domova v Moravci
10.6.2008 přivezena opravená socha sv. Barbory z Drásovské fary. Restaurátorské práce ve výši 30 000,- hradilo biskupství, zaplatili jsme jen zlacení 5 000,- Kč
22.9.2008 prodán „sporný“ kus lesa zvaný „Záduší“ v Paní Hoře, který patřil k Malhostovskému kostelu od 23.6.1499, jak bylo zapsáno v Malhostovském Misále. Peníze byly použity na opravy Drásovské fary.
28.7.2009 zemřel P.František Nestrojil v Novém Městě na Moravě, pohřben 1.8. v Třebíči

Nejbližší události v místě (rozmezí od 12.6. do 22.6.2024)

Den Čas Druh intence
úterý
18.6.
19:00 Mše svatá Na úmysl dárce

Místo uskutečnění

49.3338114N, 16.5028761E

Sdílejte info